اسانس پرتقال

اسانس پرتقال مایعی بی رنگ می باشد که دارای بو و طعم پرتقال بوده و در صنایع غدایی و آرایشی و بهداشتی کاربرد فراوان دارد.

این محصول از برج تغلیظ شرکت استخراج می گردد. هم اکنون در شرکت نوش مازندران به ازای تولید هر 230 کیلو کنستانتره یک کیلو اسانس پرتقال از برج تغلیظ استخراج می گردد.

 

اسانس پرتقال