طرح تولید آب آشامیدنی

آب ماده‌ای حیاتی است که لزوم استفاده از آن را همه ما می‌دانیم. همه ما برای بقا و ادامه حیات به آب نیاز داریم، آب‌آشامیدنی و آب‌معدنی یکی از اصلی‌ترین نیازهای روزانه ما برای ادامه زندگی است.
امروزه استفاده از بطری های آب بسیار رواج پیدا کرده است.

آب آشامیدنی( Drinking water)  آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای تأیید شده باشد و مصرف آن چه در کوتاه‌مدت و چه در درازمدت عارضه سوئی را در بدن انسان ایجاد نکند.

با توجه به پتانسیل‌های شرکت نوش مازندران (وجود دوحلقه چاه عمیق) و ظرفیتهای موجود، طرح توجیهی بسته بندی آب آشامیدنی در تیم تحقیق و توسعه شرکت مطرح گردید و پیش‌بینی می شود در فصل تابستان سال1399 به بهره برداری برسد.

طرح تولید آب آشامیدنی