بازدید مدیران ارشد مرکز پژوهش و نوآوری کشور و رییس پارک علم و فناوری تنکابن از مجموعه نوش مازندران

بازدید مدیران ارشد مرکز پژوهش و نوآوری کشور

و رییس پارک علم و فناوری تنکابن از مجموعه نوش مازندران