دوره فرمولاسیون محصولات غذایی

برگزاری دوره فرمولاسیون محصولات در صنایع غذایی با مشارکت مدیر تحقیق و توسعه شرکت نوش مازندران