وبینار آنلاین سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

برگزاری وبنیار آنلاین کشوری ISO 22000:2018  سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی با حضور دکتر پریسا معلمی " مدیر کنترل کیفیت" " مدیر تحقیق و توسعه" شرکت نوش مازندران