تصمیمات مجمع فوق العاده

افزایش سرمایه 600 درصدی شرکت نوش مازندران از محل تجدید ارزیابی داراییها (طبقه زمین) و سود انباشته در مجمع فوق العاده روز 1398/11/19 به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسید.