حضور متخصصین تحقیق و توسعه نوش مازندران در نمایشگاه گلفود (دبی)

متخصصین تحقیق و توسعه شرکت نوش مازندران به منظور آشنایی با محصولات و تکنولوژی های جدید در صنعت غذا و نوشیدنی همچنین برقراری ارتباط موثر با کمپاتی های بزرگ ، در نمایشگاه گلفود حضور یافتند.