برج بازیابی الکل

نصب و راه اندازی برج بازیابی الکل بمنظور تکمیل خط تولید پکتین در شرکت نوش مازندران