بازدید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه فرماندار محترم شهرستان تنکابن از شرکت نوش مازندران

بازدید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه فرماندار محترم شهرستان تنکابن مورخ 1400/09/22  از شرکت نوش مازندران